نظر-ه-پرداز--س-ف

نظریه پردازی در روابط بین الملل- سیف زاده

دکتر حسین سیف زاده،انتشارات سمت،۳۷۲ صفحه، چاپ نهم ۱۳۹۱

فهرست مطالب

5,500 تومان

نظریه پردازی در روابط بین الملل- سیف زاده

دکتر حسین سیف زاده،انتشارات سمت،۳۷۲ صفحه، چاپ نهم ۱۳۹۱

نظر-ه-پرداز--س-ف

فهرست مطالب

 

بهره اول: قالب های فکری، مبانی و معیارهای ارزیابی نظریه

فصل اول – الگوهای نظریه پردازی در روابط بین الملل (جدال سنت گرایان و رفتارگرایان در روابط بین الملل)

گفتار اول – نظریه پردازی در روابط بین الملل از دیدگاه کنت والتز

گفتار دوم – نظریه پردازی از دیدگاه مورتون کاپلان

فصل دوم – نظریه پردازی از دیدگاه فلسفه علم

گفتار اول – تعریف نظریه

بند اول – دیدگاه ذهنی گرایان از نظریه

بند دوم – دیدگاه عینی گرایان از نظریه

بند سوم – تعریف معرفت شناسانه از نظریه

گفتار دوم – معیارهای مختلف ارزیابی نظریه علمی تجربی

بند اول – معیارهای شناخت شناسانه ارزیابی مفروضات یک نظریه

الف) رهیافت ها (۳۲) – ب) نگرش به علوم انسانی (۳۴) – ج) تأثیر سطح تحلیل در نظریه (۳۵) – د) نوع تبیین (۳۷)

بند دوم  – مبانی منطقی ارزیابی نظریه علمی تجربی

الف) دستگاه منطقی در نظریه (۳۷) – ب) اجزای دستگاه منطقی در نظریه

قضیه (۴۲) – ج) احکام هر قضیه (۴۲) – د) اجزای یک قضیه منطقی: مفاهیم (۴۶) – معیارهای روش شناختی نظریه (۴۹)

بهره دوم: نظریه های مختلف در روابط بین الملل

بخش اول – نظریه های جهان گرا

فصل اول – نظریه های امپریالیسم

گفتار اول – تبیین امپریالیسم ناشی از قدرت

بند اول – خلاصه نظریه

بند دوم – ارزیابی نظریه امپریالیسم ناشی از قدرت

گفتار دوم – تبیین اقتصادی از امپریالیسم

بند اول – خلاصه نظریه دو دیدگاه اراده گرایان و جبرگرایان از امپریالیسم اقتصادی

بند دوم – ارزیابی نظریه امپریالیسم اقتصادی

گفتار سوم – تبیین زسیت شناختی اجتماعی از امپریالیسم

بند اول – خلاصه نظریه

بند دوم – ارزیابی نظریه زیست شناختی اجتماعی از امپریالیسم

گفتار چهارم – امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی

بند اول – خلاصه نظریه

بند دوم – ارزیابی نظریه امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی

فصل دوم – نظریه وابستگی

گفتار اول – خلاصه نظریه

الف) نظریه وابستگی آندره گوندرفرانک (۱۰۶) – ب) نظریه سمیر امین: سنتز نظریه های وابستگی (۱۱۰)

گفتار دوم: ارزیابی نظریه وابستگی

فصل سوم – نظریه های چرخه ای استیلا

گفتار اول – خلاصه نظریه ها درباره  استیلا

الف) نظریه چرخه استیلای فرهنگی گرامشی (۱۲۱) – ب) نظریه استیلای چامسکی (۱۲۲) – ج) نظریه چرخه استیلای اقتصادی – نظریه نظام جهانی والراشتاین (۱۲۴۹ – د) نظریه چرخه استیلای نظامی کوئینسی رایت (۱۲۷) – هـ) نظریه چرخه بلند پیشوایی جورج مدلسکی (۱۳۰)

گفتار دوم – ارزیابی نظریه های چرخه استیلا

بخش دوم – نظریه های ملی گرا در روابط بین الملل

قسمت اول – نظریه های سنت گرا

فصل چهارم – نظریه موازنه قدرت

گفتار اول – خلاصه  نظریه ها

الف) ریمون آرون (۱۴۴) ب) نیکولاس اسپایکمن (۱۴۶) ج) اشتراوس هوپه (۱۴۷)، د) جورج کنان و هنری کیسینجر (۱۴۸)، هـ) آلفردتیی، ماهان و سرهلفورد مکیندر (۱۵۰) و) هانس جی. مورگنتا (۱۵۱) – ز) راینهولدنیبور (۱۵۳)

گفتار دوم – ارزیابی نظریه موازنه قدرت

فصل پنجم – نظریه نو واقع گرایی

گفتار اول – خلاصه نظریه

گفتار دوم – ارزیابی نظریه نو واقع گرایی

فصل ششم – نظریه بازدارندگی

گفتار اول – خلاصه نظریه

گفتار دوم – ارزیابی نظریه بازدارندگی

فصل هفتم – نظریه بازی ها

گفتار اول – مفاهیم مختلف نظریه بازی ها

گفتار دوم – تعابیر مختلف از نظریه بازی ها

الف) نظریه بازی های مارتین شوبیک (۱۹۶) – ب) نظریه بازی های توماس شلینگ (۱۹۹)

گفتار سوم: ارزیابی نظریه بازی ها

ارزیابی نظریه بازی ها به مقتضای فلسفه علم

قسمت دوم – نظریه های رفتارگرایان

جزء اول: دیدگاه کلان از نظریه های روابط بین الملل

بند اول: مبانی دیدگاه رفتارگرایی نظام ها

بند دوم: تعریف نظام و مفاهیم آن

فصل هشتم: تعابیر مختلف در مدلسازی در نظریه نظام ها

گفتار اول: خلاصه نظریه

بند اول: نظریه نظام های بین المللی و تحلیل نظام ها از دیدگاه مورتون کاپلان

بررسی مدل های ششگانه کاپلان از نظام بین المللی

الف) مدل های تاریخی: تلاش برای تبیین واقعیت ها (۲۲۹) – ب) مدل های غیرتاریخی: تلاش برای ترسیم موقعیت های تعادلی انتزاعی در سطح بین الملل (۲۳۶)

بند دوم – تحلیل نظام ها از دیدگاه ریچارد روزکرانس

بند سوم – نظریه های دوگانه کشاورزی و صنعتی مدلسکی

بند چهارم – نظریه بحران سازی و بحران زدایی مک کله لند

گفتار دوم – ارزیابی نظریه نظام ها

جزء دوم – دیدگاه خرده نظامی از نظریه های روابط بین الملل

فصل نهم: نظریه های تصمیم گیری

گفتار اول: مولفه های نظریه تصمیم گیری

الف) تصمیم گیری خردگراینه؛ نظریه اسنایدر و همکاران (۲۶۶) – ب) نظریه های تصیم گیری خردگرایی محصور (نسبی) ۲۶۹)

گفتار دوم – ارزیابی نظریه تصمیم گیری

فصل دهم – نظریه های رفتارشناسی پرخاشگرانه

گفتار ول – خلاصۀ نظریه ها

الف) تبیین فروید از پرخاشگری انسان (۲۷۸) – ب) تبیین فروم از پرخاشگری (۲۸۶) – ج) تبیین هورنای از علل پرخاشگری (۲۹۱)

گفتار دوم – ارزیابی نظریه رفتارشناسی پرخاشگری

بخش سوم – کثرت گرایی، پیش درآمدی بر فوق رفتارگرایی

فصل یازدهم – نظریه های همگرایی منطقه ای

گفتار اول – خلاصه نظریه ها

الف) نظریه کانتوری واشپیگل درباره همگرایی به عنوان یک وضعیت (۳۰۲)

ب) نظریه های مربوط به فرایند همگرایی (۳۰۴)

گفتار دوم – ارزیابی نظریه همگرایی

فصل دوازدهم – نظریه وابستگی متقابل

گفتار اول – خلاصه نظریه ها

الف) نظریه وابستگی متقابل از دیدگاه روزکرانس (۳۲۹)– ب) نظریه وابستگی متقابل فزاینده از دیدگها جیمز روزنا (۳۳۱) – ج) نظریه وابستگی متقابل اقتصادی از دیدگاه ریچارد کوپر (۳۳۳) – د) نظریه وابستگی متقابل نامتقارن از دیدگاه کوهین و نای (۳۳۴)

گفتار دوم – ارزیابی نظریه وابستگی متقابل

فصل سیزدهم – نظریه رژیم های موضوعی بین المللی

گفتار اول – خلاصه نظریه ها

الف) نظریه رژیم ها از دیدگاه پوچالا و هاپکینز (۳۴۶) – ب) نظریه رژیم ها از دیدگاه اوران یانگ (۳۴۹)

گفتار دوم – ارزیابی نظریه رژیم ها

نتیجه گیری

کتابنامه

فهرست اعلام

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “نظریه پردازی در روابط بین الملل- سیف زاده”