فرا-نظر-ه

نظریه‌‌‌ها و فرانظریه‌‌ها در روابط بین‌‌الملل دهقانی فیروزآبادی

دکتر دهقانی فیروزآبادی،انتشارات مخاطب،۲۶۰ صفحه،چاپ اول۱۳۹۴

فهرست مطالب

17,000 تومان

نظریه‌‌‌ها و فرانظریه‌‌ها در روابط بین‌‌الملل دهقانی فیروزآبادی

فرا-نظر-ه

دکتر دهقانی فیروزآبادی،انتشارات مخاطب،۲۶۰ صفحه،چاپ اول۱۳۹۴

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول – فرانظریه و فرانظریه پردازی در روابط بین الملل

۱- معنا و مفهوم فرانظریه

۲- فرانظریه پردازی

۳- نسبت سنجی مفهومی فرانظریه

۱-۳- نظریه

۲-۳- پارادایم

۴- مفاد و ابعاد فرانظریه

۱-۴- هستی شناسی

۲-۴- معرفت شناسی

۳-۴- روش شناسی

۵- ضرورت، اهمیت و کارکرد فرانظریه

۶- جایگاه فرانظریه

فرجام

فصل دوم – فرانظریه های مختلف روابط بین الملل

۱- اثبات گرایی

  • گونه های اثبات گرایی
  • اصول اثبات گرایی

۱-۲-۱- طبیعت باوری

۲-۲-۱- عینیت باوری

۳-۲-۱- تجربه باوری

۴-۲-۱- رفتارگرایی

۳-۱- نواثبات گرایی / ابطال گرایی

۴-۱- نقد و ارزیابی

۲- عقل گرایی

۳- عمل گرایی

۳- تفسیرگرایی

۴- تفسیرگرایی

۱-۴- هستی شناسی

۲-۴- معرفت شناسی

۳-۴- گونه های تفسیرگرایی

۴-۴- روش شناسی

۵-۴- اصول معرفت شناسی و روش شناسی

۶-۴- نقد و ارزیابی

۵- فرانظریۀ انتقادی

۱-۵- انواع علم

۱-۱-۵- علم اثباتی

۲-۱-۵- علم تأویلی – تاریخی

۳-۱-۵- علم انتقادی

۲-۵- مختصات علم انتقادی

۱-۲-۵- هستی شناسی

۲-۲-۵- معرفت شناسی

۳-۲-۵- روش شناسی

۳-۵- نقد و ارزیابی

۶- واقع گرایی علمی – انتقادی

۱-۶- اصول و ارکان

۱-۱-۶- واقع گرایی هستی شناختی

۲-۱-۶- نسبی گرایی معرفت شناختی

۳-۱-۶- خردگرایی در داوری علمی

۲-۶- روش شناسی

۳-۶- نقد و ارزیابی

۷- تکثرگرایی تعاملی

۱-۷- هستی شناسی

۲-۷- معرفت شناسی

۳-۷- روش شناسی

فرجام

فصل سوم – نظریه و نظریه پردازی در روابط بین الملل

۱- معنا و مفهوم نظریه پردازی

۲- انواع نظریه پردازی

  • اثبات گرایی: نظریه پردازی تجربی

۲-۲- فرااثبات گرایی: نظریه پردازی فراتجربی

۳- معنا و مفهوم نظریه

۴- کارکردهای نظریه

الف – نوواقع گرایی تدافعی

ب- نوواقع گرایی تهاجمی

۲-۶- نولیبرالیسم

۷- مناظره چهارم: خردگرایی در برابر تأمل گرایی

۱-۷- نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت

۲-۷- پست مدرنیسم

۳-۷- سازه انگاری

۱-۳-۷- ساختارهای انگاره ای

۲-۳-۷- هویت و منفعت

۳-۳-۷- قدرت کردارها و رویه ها

۴-۳-۷- کنش سیاست خارجی

۸- رهیافت اسلامی

۱-۸- اصالت واقع

۲-۸- جوهرگرایی حداقلی

۳-۸- تکثرگرایی علی

۴-۸- اراده گرایی: اختیار و کارگزاری کنشگران بین المللی

۵-۸- تعامل گرایی: قوام بخشی متقابل ساختار و کارگزار

۶-۸- عقل گرایی: عقلانیت دوگانۀ کنشگران بین المللی

۷-۸- امت محوری: جهان های متعدد

۸-۸- همگرایی انسانی: جامعۀ جهانی واحد

۹-۸- قاعده مندی پدیده های بین المللی

۱۰-۸- تحول گرایی: اصلا حپذیری روابط بین الملل

۱۱-۸- اصل عدالت

۱۲-۸- تکثرگرایی معرفت شناختی

۱۳-۸- مبناگرایی معرفت شناختی

۱۴-۸- تعامل گرایی ارزشی: تعامل دانش و ارزش

۱۵-۸- تنوع و تکامل گرایی

۱۶-۸- نظریه عام و جهانشمول

۱۷-۸- کل نگری

۱۸-۸- نظام محوری

۱۹-۸- تکثرگرایی روش شناختی

۲۰-۸- تعامل گرایی روش شناختی

منابع و مأخذ

ب) نمایه انگلیسی

نمایه

 

 

 

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “نظریه‌‌‌ها و فرانظریه‌‌ها در روابط بین‌‌الملل دهقانی فیروزآبادی”