نظام-ف-رح-

نظام سیاسی و دولت در اسلام – فیرحی

دکتر داود فیرحی،انتشارات سمت،۳۲۲ صفحه، چاپ دوازدهم ۱۳۹۴

فهرست مطالب

10,500 تومان

نظام سیاسی و دولت در اسلام – فیرحی

دکتر داود فیرحی،انتشارات سمت،۳۲۲ صفحه، چاپ دوازدهم ۱۳۹۴

نظام-ف-رح-

فهرست مطالب

مقدمه – درآمدی بر نظریه های نظامی سیاسی در اسلام

پی نوشت های مقدمه

بخش اول – چهارچوب نظری

فصل اول – مفهوم نظام سیاسی و دولت؛ قلمرو مطالعه

مفهوم دولت

۱- اقتدار عام و فراگیر

۲- مقررات آمرانه

۳- حاکمیت؛ انحصار مشروع قدرت

۴- استمرار دولت و عضویت غیرارادی افراد

نظریه های دولت

نظام سیاسی؛ مدل تحلیل

پی نوشت های فصل اول

فصل دوم – سیمای عمومی نظام سیاسی و دولت در اسلام

۱- دولت دینی

۲- دولت دینی و دولت سکولار

۳- دولت دینی و دولت ایدئولوژیک

نمونه های آرمانی دولت اسلامی

۱- نظام سیاسی خلافت

۲- نظام سیاسی شیعه

پی نوشت های فصل دوم

فصل سوم – تحولات نظریه های نظام سیاسی در اسلام

الف) نظام سیاسی سنتی

۱- اقتدارگرایی

۲- شخص محوری

۳- وحدت قوا؛ ولایت عام

۴- الگوی امپراتوری

ب) نظام سیاسی جدید

۱- مشارکت جویی

۲- قانون گرایی و نهادمحوری

۳- تفکیک یا استقلال قوا

۴- الگوی ملی و سرزمینی

پی نوشت های فصل سوم

بخش دوم – نظریه های نظام سیاسی اهل سنت

فصل چهارم – مختصات عمومی خلافت اسلامی

الف) منبع تغذیه کننده یا دلایل وجوب و وجود خلافت اسلامی

۱- نظریه عدم وجوب

۲- نظریه وجوب عقلی

۳- نظریۀ وجوبب شرعی / سمعی

ب) اصول نظام سیاسی اهل سنت

۱- اجماع

۲- شورا

ج) پایه های ارزشی در نظام سیاسی اهل سنت

۱- خلافت و خلیفه

۲- عدالت صحابه

پی نوشت های فصل چهارم

فصل پنجم – نظام سیاسی قدیم اهل سنت

الف) ساختار خلافت قدیم

۱- عناصر و نهادهای خلافت قدیم

۲- مرزهای قدرت در خلافت قدیم

۳- شبکه قدرت در خلافت قدیم

ب) کارکرد خلافت قدیم

۱- رهبری؛ مرکز تصمیم گیری

۲- دامنۀ قدرت

۳- جریان قدرت

پی نوشت های فصل پنجم

فصل ششم – نظریه های خلافت جدید

الف) ساختار خلافت جدید

۱- عناصر و نهادهای خلاف جدید

۲- مرزهای قدرت در خلافت جدید

۳- شبکه قدرت در خلافت جدید

ب) کارکرد خلافت تدر نظریه های جدید

۱- نهاد هدایت کننده و مرکز تصمیم گیری

۲- دامنه قدرت در خلافت جدید

۳- جریان قدرت

پی نوشت های فصل ششم

بخش سوم – نظریه های نظام سیاسی شیعه

فصل هفتم – مختصات عمومی امامت شیعه

الف) منبع تغذیه کننده یا دلایل وجوب و وجود امات شیعه

۱- وجوب عقلی امامت

۲- نصوص و ادلۀ نقلی شیعه

ب) پایه های ارزشی در امامت شیعه

۱- اندیشۀ عصمت

۲- نظریه ولایت

۳- مسئله غیبت

پی نوشت های فصل هفتم

فصل هشتم – شیعه و نظام سیاسی مشروطه

الف) ساختار نظام مشروطه شیعه

۱- عناصر و نهادهای نظام مشروطۀ شیعه

۲- مرزهای قدرت در مشروطۀ اسلامی

۳- شبکه قدرت در مشروطۀ اسلامی

ب) کارکرد دولت در نظریه های مشروطۀ شیعه

۱- نهاد شورا و مرکز تصمیم گیری در مشروطۀ شیعه

۲- دامنه قدرت در نظریه های مشروطۀ شیعه

۳- جریان قدرت در مشروطه شیعه

پی نوشت های فصل هشتم

فصل نهم – شیعه و نظام جمهوری اسلامی

الف – ساختار نظام جمهوری اسلامی

۱- عناصر و نهادهای نظام جمهوری اسلامی

۲- مرزهای قدرت در نظریۀ جمهوری اسلامی

۳- شبکه قدرت در نظام جمهوری اسلامی

ب) کارکرد دولت در نظریۀ جمهوری اسلامی

۱- مرکز تصمیم گیری: نهاد رهبری / مردم

۲- دامنه قدرت در نظریه های جمهوری اسلامی

۳- جریان قدرت در نظریه های جمهوری اسلامی

پی نوشت های فصل نهم

منابع و مآخذ

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “نظام سیاسی و دولت در اسلام – فیرحی”