س-است-حکومت-جد-د-عالم

سیاست و حکومت جدید-عالم

بال و پیترز-ترجمه دکتر عالم،انتشارات قومس،۳۵۲ صفحه،چاپ دوم ۱۳۹۰

فهرست مطالب

14,000 تومان

سیاست و حکومت جدید-عالم

بال و پیترز-ترجمه دکتر عالم،انتشارات قومس،۳۵۲ صفحه،چاپ دوم ۱۳۹۰

فهرست مطالب

بخش نخست

ماهیت سیاست

فصل ول – بررسی سیاست

۱- مسئله مرزهای سیاست

۲- جستجوی نمونه ای عالی

الف – رهیافت های سنتی

ب – بررسی های مقایسه ای

پ – رهیافت های مرحلۀ گذار

۳- تحولات دیگر

الف – تحلیل نظام ها

ب – دیگر تحولات تئوریک

۴- بررسی سیاسی و سیاست عملی

۵- نتیجه گیری

فصل دوم – سیاست، قدرت و اقتدار

۱- خاستگاه های تضاد سیاسی

۲- ابزارهای رفع تضاد سیاسی

۳- قدرت سیاسی

۴- اقتدار سیاسی و نفوذ

۵- توزیع قدرت

الف – پلورالیسم (کثرت گرایی)

ب – الیتیسم

پ – مارکسیسم

ت – کورپوراتیسم

۶- نتیجه گیری

فصل سوم – دسته بندی حکومت ها

۱- هدف های دسته بندی

۲- مشکلات دسته بندی

۳- نظام های رده بندی

۴- رده بندی ساختارهای سیاسی

۵- نتیجه گیری

فصل چهارم – فرهنگ سیاسی

۱- ماهیت فرهنگ سیاسی

۲- بنیادهای فرهنگ سیاسی

۳- جنبه های اصلی فرهنگ سیاسی

۴- نمادها و فرهنگ سیاسی

۵- رشد فرهنگ سیاسی

۶- جامعه پذیری سیاسی

۷- کارگزاری های جامعه پذیری

۸- جامعه پذیری و نظام سیاسی

۹- نتیجه گیری

فصل پنجم – جهانی شدن و تأثیر سیاست بین المللی

۱- محیط بین المللی

۲- جهانی شدن اقتصادی

۳- جهانی شدن سیاسی

۴- سیاست جهانی شدن و رژیم ها

۵- جهانی شدن نظامی

۶- جهانی شدن فرهنگ

۷- نتیجه گیر

بخش دوم

حزب ها، گروه های فشار، و نمایندگی

فصل ششم – حزب های سیاسی و نظام های انتخاباتیی

۱- تعریف

۲- کار ویژه های حزب های سیاسی

۳- ساختار حزب

۴- عامل های تعیین کننده ساختار حزب

۵- نظام های حزبی

۶- تغییر و نظام های حزبی

۷- نظام های انتخاباتی و حزب های سیاسی

۸- بحران حزب های سیاسی

۹- نتیجه گیری

فصل هفتم – گروه های فشار

۱- تحلیل گروه فشار

۲- عامل های تعیین کننده روش های گروه فشار

۳- سطوح فعالیت گروه فشار

۴- عامل های تعیین کننده نفوذ گروه فشار

۵- گروه های ذینفوذ و سرمایه اجتماعی

۶- نتیجه گیری

فصل هشتم – نمایندگی، انتخابات و رأی دادن

۱- نظریه های نمایندگی

۲- نظریه های لیبرال دموکراتیک نمایندگی

۳- نظریه های جمع گرای نمایندگی

۴- کارکردهای انتخابات

۵- رفتار رأی دادن

الف – حضور مردم

ب – گزیدن حزب های سیاسی

پ – الگوی شناخت حزب

ت – گزینش عقلانی

ث – رهیافت جامعه شناختی

۶- نقش رسانه های جمعی

۷- نتیجه گیری

بخش سوم

ساختار حکومت

فصل نهم – مجلس ها

۱- ماهیت مجلس ها

۲- روابط مجلس – قوه اجرایی

۳- وظایف قانونگذاری

۴- وظایف نمایندگان

۵- سازمان داخلی

۶- مجلس های دوم

۷- نتیجه گیری: زوال مجلس ها؟

فصل دهم – قوه اجرایی سیاسی

۱- قوه اجرایی و بوروکراسی

۲- رئیس قوه اجرایی

۳- خاستگاه ها و ثبات رئیسان اجرایی

۴- وظایف و اختیارات رئیسان قوای اجرایی

۵- رئیسان قوای اجرایی و روند سیاسی

۶- کابینه ها

۷- نتیجه گیری

فصل یازدهم – بوروکراسی دولتی

۱- عرصه مدیریت حکومت

۲- ساختار

۳- وظایف

۴- کنترل بوروکراسی

۵- جذب نیرو و تربیت

۶- تغییر بوروکراسی

۷- نتیجه گیری

فصل دوازدهم – دادگاه ها و روند سیاسی

۱- ماهیت قانون و روند سیاسی

۲- ساختار حقوقی و استخدام کارکنان

۳- وظایف قوه قضایی

۴- کنترل قوه قضایی

۵- نتیجه گیری

فصل سیزدهم – ارتش و سیاست

۱- ویژگی های ارتش

۲- دخالت محدود ارتش در روند سیاسی

۳- مداخله مستقیم

۴- کنترل نظامی

۵- نتیجه گیری

بخش چهارم

دگرگونی سیاسی

فصل چهاردهم – دگرگونی نظام های سیاسی

۱- مسائل تجزیه و تحلیل

۲- ثبات سیاسی

۳- دگرگونی سیاسی

۴- علت های دگرگونی سیاسی

الف – عامل های اقتصادی و اجتماعی

ب – جنگ و مداخله بیگانه

پ – کارآیی حکومت

ت – افراد، گروه ها و سرآمدان سیاسی

ث – ایدئولوژی های سیاسی

۵- انقلاب های ۱۹۸۹ اروپای شرقی

۶- پسروی دگرگونی سیاسی؟

۷- دگرگونی در دموکراسی های صنعتی

۸- نتیجه گیری

نمایه نام ها

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “سیاست و حکومت جدید-عالم”