جغرافیای-سیاسی-حافظ-نیا

جغرافیای سیاسی ایران-حافظ نیا

17,500 تومان

دسته: , برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جغرافیای سیاسی ایران-حافظ نیا

دکتر محمد رضا حافظ نیا،انتشارات سمت،۵۳۰ صفحه،چاپ هفتم ۱۳۹۳

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: علت وجودی کشور ایران

۱-۱- مفهوم کشور

۲-۱- منشأ نام ایران

۳-۱- عوامل و مولفه های موثر بر پیدایش و بقای کشور ایران

۱-۳-۱- موقعیت جغرافیایی

۲-۳-۱- وحدت سرزمینی و شکل فضا

۳-۳-۱- سابقه کهن

۴-۳-۱- زبان

۵-۳-۱- دین و مذهب

۶-۳-۱- نژاد و قومیت

۷-۳-۱- ساختار فرهنگی خاص

۸-۳-۱- آرمان سیاسی

۹-۳-۱- تهدیدات بیرونی

۱۰-۳-۱- رقابت قدرت ها

نتیجه گیری

فصل دوم: سرزمین ایران

۱-۲- ساختار طبیعی فضا و تعاملات اجتماعی

۲-۲- ایران به مثابه مکان سیاسی

۱-۲-۲- تحول نقش سیاسی – نظامی ایران در عصر ظهور و قدرت های جدید و…

۲-۲-۲- تحلیل ژئواستراتژی ایران در ادوار گذشته

۳-۲- بنیادهای حیات انسانی و اقتصادی

۱-۳-۲- بنیادهای زیستی

۲-۳-۲- منابع زیرزمینی (انرژی – کانی)

فصل سوم: ملت ایران

۱-۳- ریشه شناسی ملت ایرن

۲-۳- ابعاد جمعیت شناسی ملت ایران

۱-۲-۳- حرکات جمعیتی ایران

۲-۲-۳- ساختار جمعیتی ایران

۳-۲-۳- الگوی پخش جمعیت

۴-۲-۳- وضع نیروی انسانی

۵-۲-۳- تحلیل کمی و کیفی جمعیت ایران

۳-۲- ساختار جتماعی – فضایی ملت ایران

۱-۳-۳- الگوی ترکیبی ملت از منظر اجتماعی

۲-۳-۳- الگوی ترکیبی ملت از نظر فضایی و جغرافیایی

۳-۳-۳- تحلیل ژئوپلیتیک الگوی ترکیبی ملت

۴-۳- تحلیل ژئوپلیتیک ساختار فضایی ملت

۱-۴-۳- آذری ها

۲-۴-۳- کردها

۳-۴-۳- عرب ها

۴-۴-۳- بلوچ ها

۵-۴-۳- ترکمن ها

نتیجه گیری

۵-۳- نیروهای همگرا و وگرا در ایران

۱-۵-۳- نیروهای واگرا

۲-۵-۳- نیروهای همگرا

۶-۳- چند توصیه برای تقویت اتحاد و انسجام ملی

۷-۳- فرهنگ سیاسی ملت
۱-۷-۳- احساس غرور تاریخی و فرهنگی

۲-۷-۳- بیگانه ستیزی

۳-۷-۳- توهم توطئه

۴-۷-۳- باور تمرکز قدرت در رأس حکومت

۵-۷-۳- اصالت یافتن مناسبات شخصی در امور عمومی

۶-۷-۳- مطلوبیت مشاغل سیاسی

۷-۷-۳- ضعف مشارکت مردمی در امور عمومی

۸-۷-۳- مهرورزی و عطوفت

۹-۷-۳- آزادی و عزت نفس

۸-۳- هوییت ملی ایرانیان

فصل چهارم: حکومت در ایران

۱-۴- نظریه های پیدایش دولت در ایران

۱-۱-۴- نظریه «استبداد شرقی» مونتسکیو و هگل

۲-۱-۴- نظریه وجه تولید آسیایی

۳-۱-۴- نظریه دولت های آبی (هیدرولیک)

۴-۱-۴- نظریه ضرورت امنیت و دفاع

۵-۱-۴- نظریه انسان شناسی

۶-۱-۴- نظریه حکومت ملکوتی – مردمی

۲-۴- سیر تکوین و تحول حکومت در ایران

۱-۲-۴- سیر تاریخی جابجایی حکومت ها

۲-۲-۴- ویژگی های عمدۀ نظام های حکومتی ایران

۳-۴- ادوار نظم سیاسی در ایران

۱-۳-۴- دوران اجتماعات و گروه های انسانی پراکنده

۲-۳-۴- دوران تهاجم و مهاجرت آریایی ها به ایران

۳-۳-۴- دوران سازمان یافتگی و یکپارچگی سیاسی – فضایی

۴-۳-۴- دوران صدر اسلام

۵-۳-۴- دورن حاکمیت اقوام ترک پایه بیروت فلات

۶-۳-۴- دوران حاکمیت اقوام درون فلات

۷-۳-۴- دوران افول نظم آسیایی و سلطه نظم غربی

۴-۴- تحلیل حکومت یا نظام سیاسی از منظر جغرافیایی سیاسی

۵-۴- گونه شناسی حکومت و نظام مدیریت سیاسی فضا

۶-۴- ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

۱-۶-۴- ساختار کلی

۲-۶-۴- ساختار شکلی و فرایندی

۳-۶-۴- ساختار قدرت سیاسی

۴-۶-۴- ساختار سازمانی حکومت

۷-۴- ویژگی های نظام سیاسی جمهوری  اسلامی ایران

۱-۷-۴- مکتبی و اسلامی بودن

۲-۷-۴- ابتنا بر اصل ولایت فقیه

۳-۷-۴- تأثیرپذیری از ویژگی های عمومی ملت

۴-۷-۴- مردم سالاری دینی

۵-۷-۴- تمرکز گرایی قدرت سیاسی و اجرایی

۶-۷-۴- بیگانه ستیزیو مبارزه با استکبار

۷-۷-۴- هواداری از مسلمانان جهان

۸-۷-۴- به رسمیت شناختن حقوق اقلیت ها در ایران

۹-۷-۴- ساختار اقتصادی تلفیقی

۱۰-۷-۴- داشتن اهداف فرامرزی

فصل پنجم: ساختار سیاسی فضا در ایران

۱-۵- کانون سیاسی

۱-۱-۵- چشم انداز تاریخی تحول کانون سیاسی

۲-۱-۵- ویژگی های تهران، کانون سیاسی کنونی ایران

۳-۱-۵- تحلیل تحول کانون سیاسی در ایران

۲-۵- مرزهای سیاسی ایران

۱-۲-۵- چشم انداز تاریخی مرزهای ایران

۲-۲-۵- طول مرزهای کنونی ایران

۳-۲-۵- مسیر عمومی مرزهای کنونی ایران

۴-۲-۵- چگونگی استقرار مرزهای کنونی ایران

۵-۲-۵- نتیجه گیری از وضعیت مرزهای ایران

۳-۵- سازمان سیاسی فضا در ایران

۱-۳-۵- پیشینه تاریخی سازمان سیاسی فضا در ایران

۲-۳-۵- عناصر تقسیمات کشوری

۳-۳-۵- سلسله مرذاتب سازمان سیاسی فضا

۴-۳-۵- تجزیه و تحلیل سازمان سیاسی فضا

۵-۳-۵- فرایند سازماندهی سیاسی فضا

۶-۳-۵- مناطق آزاد

فصل ششم: الگوی فضایی قدرت سیاسی و اجرایی در ایران

۱-۶- الگوهای متداول توزیع قدرت سیاسی و اجرایی

۲-۶- چشم انداز تاریخی توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

۱-۲-۶- الگوی اصالت تفاوت های جغرافیایی (شبه فدرالی)

۲-۲-۶- الگوی دولت های مستقل منطقه ای و ناحیه ای

۳-۲-۶- الگوی نهادهای محلی قانون مدار

۳-۶- الگوی توزیع فضایی قدرت در نظام جمهوری اسلامی ایران

۴-۶- الگوهای مشارکت مردم در نظام سیاسی – اداری کشور

۵-۶- تحلیل و استتاج

پیوست ها

منابع و مآخذ

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “جغرافیای سیاسی ایران-حافظ نیا”