اتحاد-ه-اروپا---خالوزاده

اتحادیه اروپایی-خالو زاده

دکتر سعید خالو زاده،انتشارات سمت،قطع وزیری،۳۷۰ صفحه چاپ ششم ۱۳۹۴

فهرست مطالب

10,500 تومان

اتحادیه اروپایی-خالو زاده

دکتر سعید خالو زاده،انتشارات سمت،قطع وزیری،۳۷۰ صفحه چاپ ششم ۱۳۹۴

اتحاد-ه-اروپا---خالوزاده

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

بخش اول: روند تاریخی شکل گیری اتحادیۀ اروپایی و اصلاحات ساختاری در آن

فصل اول: روند تاریخی شکل گیری اتحادیۀ اروپایی

  • هم گرایی تاریخی در اروپا
  • هم گرایی اقتصادی در اروپا
  • هم گرایی سیاسی در اروپا
  • حرکت به سمت اتحادیۀ اروپایی

الف) پیمان ماستریخت: گامی بلند در راستای وحدت اروپا

ب) پیمان شنگن: اروپای بدون مرز

ج) منشور اجتماعی اروپا: برابری حقوق اجتماعی

فصل دوم: قانون اساسی اروپا: اصلاحات ساختاری در اتحادیۀ اروپایی

۱- اصلاحات ساختاری در اتحادیۀ اروپایی

الف) لزوم اصلاحات ساختاری در اتحادیۀ اروپایی

ب) تحول در ساختار اتحادیۀ اروپایی

۲- وظایف مجمع تنظیم قانون اساسی اروپا

۳- تصویب پیش نویس قانون اساسی اتحادیۀ اروپایی

۴- سرفصل های مندرج در پیش نویس قانون اساسی اتحادیۀ اروپایی

رأی منفی مردم ایرلند به پیمان لیسیون

اجرایی شدن پیمان لیسیون

بخش دوم: ساختار تشکیلاتی و نهادهای اصلی اتحادیۀ اروپایی

فصل اول: ساختار شورای اتحادیۀ اروپایی

۱- شورای اتحادیۀ اروپایی

الف) شورای سران اتحادیۀ اروپایی

ب) شورای وزیران و تشکیلات آن

۲- ریاست دوره ای در اتحادیۀ اروپایی

ریاست و مکان برگزاری جلسات شورا

۳- قانونگذاری در اتحادیۀ اروپایی

ساختار تصمیم گیری در اتحادیۀ اروپایی

فصل دوم: ساختار کمیسیون اروپایی

۱- اعضای کمیسیون اروپایی

تعیین رئیس کمیسیون و کمیسیونرها

۲- وظایف کمیسیون اروپایی

فصل سوم: جایگاه پارلمان اروپایی

۱- اختیارات، وظایف و صلاحیت های پارلمانی اروپایی

الف) قدرت قانونگذاری

ب) اعمال قدرت در بودجه اتحادیه

ج) نظارت اجرایی پارلمان

۲- رابطه پارلمان با شورا و کمیسیون اروپایی

۳- گروه های سیاسی در پارلمان اروپایی

ترکیب نمایندگان پارلمان اروپایی

۴- امور اداری و مقررات پارلمان اروپایی

فصل چهارم: سایر نهادهای مهم اتحادیۀ اروپایی

۱- دیوان دادگستری اروپایی

الف) صلاحیت قضایی دیوان دادگستری اروپایی

ب) دادگاه بدوی

۲- دیوان محاسبات اروپایی

۳- بانک مرکزی اروپایی

الف) ارکان بانک مرکزی اروپا

ب) اهداف بانک مرکزی اروپا

ج) ریاست بانک مرکزی اروپا

۴- نمودار تشکیلاتی اتحادیۀ اروپایی

بخش سوم: سیاست خارجی مشترک اتحادیۀ اروپایی و روابط خارجی اتحادیه با شرق اروپا و امریکا

فصل اول: سیاست خارجی مشترک اتحادیۀ اروپایی

۱- تلاش در زمینۀ اجماع در سیاست خارجی

۲- سیاست خارجی مشترک اروپا در پرتو پیمان ماستریخت

۳- وزیر امور خارجه اتحادیۀ اروپایی

نقش حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیۀ اروپایی

فصل دوم: روابط اتحادیۀ اروپایی با شرق اروپا:  روند گسترش اتحادیه

۱- آغاز روند گسترش یا همگرایی در اروپا در دهه ۷۰ و ۸۰

الف) تحکیم روند هم گرایی اروپا در دهه ۹۰

ب) روند عضویت ۱۰ عضو جدید

ج) مشکلات فراروی اتحادیه گسترش یافته

۲- تأثیرات اقتصادی تجاری گسترش اتحادیۀ اروپایی

الف) انجام اصلاحات در روند پیوستن ۱۲ کشور

ب) انتقال تدریجی به سوی اتحادیۀ اروپایی

ج) موقعیت اقتصادی و تجاری اعضای جدید

فصل سوم: روابط اتحادیۀ اروپایی با امریکا: مناسبات فراآتلانتیک

۱- روابط امریکا با اتحادیۀ اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم

الف) مناسبات فراآتلانتیکی

ب) مشارکت و همکاری در زمینه سیاست خارجی

ج) هویت اروپایی به مثابه چالش در رابطه با امریکا

تأثیر جنگ عراق بر روابط اتحادیۀ اروپایی با آمریکا

۲- روابط اقتصادی – تجاری اتحادیۀ اروپایی و امریکا

بخش چهارم: جایگاه و قدرت اقتصادی و پولی اتحادیۀ اروپایی

فصل اول: قدرت اقتصادی و تجاری اتحادیۀ اروپایی

۱- موقعیت و توان اقتصادی اتحادیۀ اروپایی در سطح جهان

سرمایه گذاری های خارجی اتحادیۀ اروپایی

جداول مربوط به موقعیت اقتصادی – تجاری اتحادیۀ اروپایی

ارزیابی تجارت خارجی اتحادیۀ اروپایی

الف) نتیجه گیری آماری تجارت خارجی اتحادیۀ اروپایی

ب) آمار سرمایه در گردش بزرگ ترین شرکت های اروپایی

فصل دوم: وحدت اقتصادی پولی اروپا

۱- مروری بر روند وحدت اقتصادی پولی اروپا و معیارهای هم گرایی

الف) مرحله مقدماتی وحدت پولی اروپا

ب) مرحله پایانی وحدت پولی ارپا: سال های ۱۹۹۶-۲۰۰۲

ج) معیارهای هم گرایی اقتصادی و پولی اروپا

۲- مزایای وحدت پولی اروپا

۳- یورو رقیب دلار

۴- آثار یورو بر تجارت خارجی ایران

بخش پنجم: سیاست ها و ساختار دفاعی و امنیتی در اروپا

فصل اول: سیاست های دفاعی و امنیتی در اروپا

۲۱- بخش پنجم: سیاست ها و ساختار دفاعی و امنیتی در اروپا

فصل اول: سیاست های دفاعی و امنیتی در اروپا

۲۱- بخش پنجم: سیاست ها و ساختار دفاعی و امنیتی در اروپا

فصل اول: سیاست های دفاعی و امنیتی در اروپا

۱- تحول در ساختار امنیتی اروپا

الف) مفاهیم جدید امنیتی اروپا

ب) سیاست های نظامی و امنیتی در اروپا

۲- امنیت اروپا در پرتو همکاری بین اتحادیۀ اروپایی و پیمان ناتو

الف) نقش امریکا و پیمان ناتو در ارتقای امنیت اروپا

ب) سیاست های جدید امریکا در حفظ پیمان ناتو

ج) تعامل اتحادیۀ اروپایی با پیمان ناتو و امریکا

د) وابستگی دفاعی امنیتی اروپا به امریکا

۳- سازمان امنیت و همکاری در اروپا

فصل دوم: سیاست های دفاعی و امنیتی در اتحادیۀ اروپایی

۱- امنیت اروپا در پرتو اتحادیۀ اروپای غربی

الف) همکاری بین اتحادیۀ اروپای غربی و اتحادیۀ اروپایی

ب) مواضع انگلیس، آلمان و فرانسه

۲- بازگشت فرانسه به شاخه نظامی ناتو

۳- ایجاد ارتش مشترک اروپایی

الف) همکاری فرانسه و انگلیس در ساختار نوین دفاعی اروپا

ب) کنفرانس امنیتی مونیخ (فوریه ۲۰۰۹)

ج) راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی

د) پیمان اصلاحی لیسیون و سیاست امنیتی و دفاعی اروپا

بخش ششم: روابط جمهوری اسلامی ایران با اتحادیۀ اروپایی

فصل اول: روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیۀ اروپایی

۱- جایگاه و اهمیت منطقه ای ایران برای اتحادیۀ اروپایی

۲- اهمیت اتحادیۀ اروپایی برای جمهوری اسلامی ایران

۳- روابط ایران با اتحادیۀ اروپایی از ابتدای انقلاب اسلامی

الف) گفتگوهای انتقادی

ب) گفتگوهای فراگیر و سازنده

۴- تأثیر فعالیت های هسته ای ایران بر رابطه با اتحادیۀ اروپایی

الف) موضع اتحادیۀ اروپایی در خصوص فعالیت هسته ای ایران

ب) مصالحه اروپا و امریکا

ج) موانع همکاری های سیاسی ایران و اتحادیۀ اروپایی

د) فرصت های روابط ایران با اتحادیۀ اروپایی

فصل دوم: روابط اقتصادی – تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیۀ اروپایی

۱- چشم انداز روابط اقتصادی ایران با اتحادیۀ اروپایی

الف) اهداف ایران از روابط اقتصادی با اتحادیۀ اروپایی

ب) اهداف اقتصادی اتحادیۀ اروپایی از رابطه با ایران

۲- روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیۀ اروپایی

۳- موافقت نامه تجارت و همکاری و نهادینه شدن روابط

گروه های کاری همکاری ایران و اتحادیۀ اروپایی

۴- موانع چالش ها و فرصت های فراروی همکاری

الف) موانع همکاری های سیاسی ایران و اتحادیۀ اروپایی

ب) فرصت های روابط ایران با اتحادیۀ اروپایی

ج) چالش ها و موانع همکحاری های اقتصادی – تجاری ایران و اتحادیه اروپایی

نتیجه

منابع

 

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که نظری را ارسال می کنید برای “اتحادیه اروپایی-خالو زاده”